Начало Архив на броевете 2023 БРОЙ № 9/2023 ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ИЛИ СКРИТОТ

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ИЛИ СКРИТОТ

Български English

Автор

Доц. д-р Атанас Симеонов

 

Анотация

Научното изследване обхваща въпросите, свързани със заплащане на парични бонуси по ред, установен от работодателя в полза на управителя на дружество извършващо стопанска дейност, който е и съдружник, както и в полза на други съдружници и/или други служители и/или работници, с които дружеството като работодател се намира в трудово правоотношение и дали този вид плащане представлява отклонение от данъчното облагане по смисъла на чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане или „скрито разпределение на печалбата” по смисъла на § 1, т. 5 допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Изследването си поставя за задача да даде яснота по поставените въпроси, за да улесни правоприлагането при определяне на корпоративния данък, дължим по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в случаите, когато дружеството, осъществяващо стопанска дейност, като работодател е сключило трудов договор или приравнен на него с управителя, респ. управителите, съдружниците и/или други работници и/или служители.

 

Ключови думи

паричен бонус, трудово правоотношение, отклонение от данъчно облагане, корпоративен данък, срито разпределение на печалбата.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта