Начало Архив на броевете 2024 БРОЙ № 3/2024 ТУРИСТИТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

ТУРИСТИТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Български English

Автор

Доц. Дарина Димитрова

 

Анотация

България е туристическа държава, а туризмъте ключов сектор в икономиката на страната. Цел на статията е да се изясни смисълът на понятието „турист“ чрез съпоставка с понятието „потребител“, както и да се разгледат основни въпроси на административноправната защита на потребителските права на туристите. В настоящата работа са представени и анализирани резултати от анонимно анкетно проучване, направено сред студенти от Икономически университет – Варна, обучаващи се в професионално направление 3.9. Туризъм. Въз основа на направения нормативен анализ се формулират изводи относно приложението на действащата правна уредба, както и обобщения относно нагласите на студентите за бъдещата им професионална реализация в областта на туризма. Изводите, обобщенията и заключенията от настоящото изследване биха представлявали интерес за академичната общност, за студенти по професионално направление 3.9. Туризъм и за работещите в туристическия бранш.

 

Ключови думи

туристи, потребители, потребителски права, административно право

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта