Home Archive 2019 ISSUE № 4/2019 НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УРЕДБАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УРЕДБАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Български English

Author

Margarita Hubenova

 

Annotation

Статията разглежда предложените от Министерския съвет изменения на Закона за електронното управление, които регламентират електронната идентификация. Законопроектът съдържа експлицитни и имплицитни изменения на института на електронната идентификация. Анализът на предлаганите изменения показва, че с приемането им няма да бъдат разрешени констатираните недостатъци. Въз основа на анализа са формулирани предложения de lege ferenda, които да повишат качеството на нормативната уредба.

 

Keywords

електронна идентификация, електронно правителство, система за електронна автентикация, система за сигурно връчване

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map